> > Serviciu Evaluare si statistica medicala

Personal

Sef Serviciu: Boloca Gabriela

Statistician : Prodan Marinela

Statistician : Ciucan Marinela

Registrator : Ilie Daniela

Registrator : Popescu Mariana

Registrator : Stoian Elisabeta

Registrator : Traistaru Laura

Registrator : Bogatu Florica

Registrator : Andra Elena

Registrator : Petria Oana

Contact

Telefon 021.460.30.26 interior 264

Email office@mscurie.ro

Program: 7 - 15Serviciu Evaluare si statistica medicala - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii - M.S. Curie Bucuresti